50 Marathi Stories For Kids With Moral | लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी | Marathi Goshti

50 Marathi Stories For Kids With Moral | लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी | Marathi Goshti

50 Marathi Stories For Kids With Moral
50 Marathi Stories For Kids With Moral

( 50 Marathi Stories For Kids With Moral )असच एका घनदाट जंगलामध्ये खूप सारे प्राणी एकत्र राहत होते ते सगळे एक मित्र सारखे राहत होते ते प्राणी तुझा भाऊ कोणांमध्ये पण करत नसे (लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी)

50 Marathi Stories For Kids With Moral

एक घनदाट मोठे असे जंगल होते त्या जंगलामध्ये खूप सारे पक्षी राहत होते आणि जनावरे राहत होते सगळेजण एकत्र राहत होते सर्व कोणाला कोणीच कोणाशी भांडत नव्हते सगळे प्रेमाने त्या जंगलामध्ये राहत होते तर ते जंगल गावापासून बरेच खूप लांब होते त्यामुळे त्या माणसांचा त्याच्या मुलांमध्ये जायचा प्रश्नच येत नव्हतं त्याच्यामुळे सर्व जंगलातले प्राणी पक्षी सगळे मिळून जुळून राहत होते

marathi goshti पाहुणे घरी येतात

त्या जंगलामध्ये आता सगळेजण सगळे पक्षी सगळे प्राणी म्हटल्यावर ते जंगलामध्ये मोडता येणारच तर तो त्या जंगलामध्ये एक दोन मोर हात होते पण त्याच्या मध्ये एक मोर होता तो खूप गर्भिष्ट होता त्याला सुद्धा सुंदर सुंदर त्याच्यावर खूप गर्व होता

तो मोर स्वतःलाच खूप काही समजत होतो दुसऱ्यांना काहीच समजत नव्हता त्याला त्याच्यासोबत सुंदर ते वर एवढा गर्व होता तो दुसऱ्यांना एकदम खालच्या पातळीचे समजत होता

एका दिवशी असंच फिरत फिरतो काय करायचं रोज यायचा जंगलामध्ये सर्वांसोबत बोला बसायचं बोलायचं आणि नाही का त्याचे बडा केक करायचा तर त्याच्याच बडा के करत फिरत असेल तो येऊन जाऊन सगळ्यांना सांगत असे मी किती सुंदर आहे माझा विचार किती सुंदर आहे असे तस तर बोलून सर्वांना चिडवत होता आणि सांगत होता मी किती सुंदर आहे असे तसे

त्यानंतर ना तो रोज फिरत होता

लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf

रोज फिरायचं इकडे तिकडे जायचं पण मग तो काम करत नव्हता तो तरी सुंदर तिथेच बडा केक करत असायचा रोज तो काय करायचा नदी किनाऱ्यावर जायचा नदी किनाऱ्यावर जाऊन बसला का तर त्याचा फक्त नदीमध्ये त्याचा स्वतःचा प्रतिबिंब पाण्यामध्ये बघत असायचा आणि नेहमी खुश राहायचा

हे घे वाईट नाही आहे स्वतः स्वतःच रूप बघून खुश असणे हे वाईट नाहीये पण मग स्वतःच्या गर्भ सुंदरतेवर एवढा पण गर्व करणार चांगला नाही हे आपल्याला पण माहित आहे पण तो मोर शोधायला स्वतः प्रतिबिंबामध्ये बघायचा आणि त्याचा हसायला लागायचा त्याला कोणी विचारले तू का बर हसत आहे तर तो त्याला बिंदास बिन लावल्यासारखे उत्तर द्यायचा मी माझ्या रूपाला बघूनच होतं हे माझ्यासारख्या सुंदर कोणीच नाही ह्या जगामध्ये सुंदर पक्षी मीच आहे असं तसे बोलून तो दुसऱ्यांना नेहमी असे बोलून चिडवत राहायचं

त्यानंतर ना त्याच्याशी जंगलामध्ये सगळ्यांची सगळ्यांची बैठक झाली आणि त्यांनी जंगलामध्ये सर्वच प्राणी त्या मोराची तक्रार करू लागले की मोराला एवढा काय गर्व आहे की तुमचा सुंदर आहे असे तसे बोलून त्यांचे सगळे बैठक होती आणि ती सगळे त्याच्या मोराच्या कानावर पडले

त्यानंतर ना सगळे त्यानंतर मोरचा सर्वांना म्हणतो मीच मी अतिसुंदर आहे यामुळे सगळे माझ्याजवळ आहे मी आता या जंगलातून निघून जातो कुठेतरी लांब तरी 50 Marathi Stories For Kids With Moral

असे बोलून जंगलात ते प्राणी बोलले अरे मित्रा तू तर आमचा मित्र आहे लहानपणापासून आपण एका जंगलात वाढलेलो आहे मोठे झालेलो आहे आणि तेव्हाच अचानक जाण्याच्या गोष्टी करू नको. आम्ही तुला एवढेच सांगत आहे की एवढेच स्वतःच्या घर स्वतःच्या सुंदरतेवर एवढा गर्व करू नको बस आमचे एवढेच म्हणणे आहे बाकी काही नाही

लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी

लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी
लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी

लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf त्यानंतर नाही सगळे त्या मोराला काय पडले नाही त्याच्यानंतर ना तू असाच एक दुसरा दिवस उगवला मोर जरा सुंदर त्याचा पुराण चालूच होता पण त्याच्यानंतर एका दुसऱ्या जंगलातून एक करकोचा आलेला होता तो विश्रांतीसाठी नदीवर थांबलेला होता

त्याच्यानंतरन आता नदीवर थांबलेला होता त्या तेवढ्यातच समोर नदीकडे पाणी प्यायला गेला आणि नदीकडे जाऊन बसला तो करकोच्याकडे बघून हसू लागला तर करकोचा म्हणतो अरे भावा अरे दादा मी तुझ्या जंगलामध्ये नवीन आहे तुम्हाला ओळखत पण नाही सांग तू का माझ्याकडे बघूनच आहेस

त्याच्यानंतर तो मोर म्हटलं अरेरे तू किती घाण दिसत आहेस मी बघ किती छान दिसत आहे तुम्ही तुमच्या जंगलामध्ये नवीन आहे म्हणून तुला सांगतो मी ह्या जंगलात खूप सुंदर पक्षी प्राणी मीच आहे तर माझ्यासारखे सुंदर कोणीच नाही आणि तू तर बघ तुझा रंग किती घाणेरडा आहे तो आता काय करतो तू तर आंघोळ करून पण गोरा होणार नाही मी आंघोळ केला तरी काही छान दिसतो

जग्गूने चुन्नू हरणाला इतक्या वेगाने पळण्याचे कारण विचारले. चुन्नू हरणाने त्याला सगळा प्रकार सांगितला. जग्गू माकड म्हणाला की मी तुला सांगायला विसरलो होतो की तो रक्तरंजित तलाव आहे. ज्यामध्ये संध्याकाळनंतर जो जातो तो परत येत नाही.

marathi story for kids सोनेरी अंडी

पण त्या तलावात मगर काय करतेय. आम्ही त्याला कधीच पाहिले नाही. म्हणजे संध्याकाळनंतर त्या तलावात पाणी पिण्यासाठी गेलेल्या सर्व प्राण्यांना मगर खाऊन टाकते.

दुसऱ्या दिवशी जग्गू माकड जंगलातील सर्व प्राण्यांना घेऊन त्या तलावाकडे गेला. सर्व प्राणी येताना पाहून मगरी लपली. पण मगरीचा मागचा भाग पाण्याच्या वर दिसत होता.

सर्व प्राण्यांनी सांगितले की, त्यांना पाण्याबाहेर जी दिसते ती मगर आहे. हे ऐकून मगरी काहीच बोलली नाही. गालातल्या सश्याने विचार केला आणि म्हणाला नाही, तो दगड आहे. पण तो स्वतः सांगेल तेव्हाच आपण विश्वास ठेवू.

Read More:-Top 100+ Stories For Kids in Marathi with Moral | लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी | marathi story for kids

हे ऐकून मगरी म्हणाली की मी दगड आहे. यावरून सर्व प्राण्यांना ही मगर असल्याचे समजले. गालबोट ससा मगरीला म्हणाला की दगड बोलत नाहीत हेही तुला माहीत नाही. यानंतर सर्व प्राण्यांनी मिळून त्या तलावातून मगरीचा पाठलाग केला आणि आनंदाने राहू लागले.फार पूर्वी एक कारागीर मूर्ती बनवण्यासाठी दगड शोधण्यासाठी जंगलात गेला होता. तिथे त्याला खूप छान दगड सापडला. ज्याला पाहून तो खूप खुश झाला आणि म्हणाला की ही मूर्ती बनवायला खूप योग्य आहे.

तो येत असताना त्याला आणखी एक दगड दिसला, त्याने तो दगड बरोबर घेतला. घरी गेल्यावर त्याने दगड उचलला आणि त्याच्या अवजारांनी त्यावर काम सुरू केले.

लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी दगडाला औजाराने दुखापत झाल्यावर दगड म्हणू लागला मला सोड, मला खूप त्रास होतोय. तू मला मारलेस तर मी तुटून पडेन. तुम्ही दुसऱ्या दगडावर मूर्ती बनवा.

दगड ऐकून कारागिराला दया आली. तो दगड सोडून दुसऱ्या दगडाने मूर्ती बनवू लागला. तो दगड काही बोलला नाही. काही वेळाने त्या कारागिराने त्या दगडातून देवाची खूप छान मूर्ती बनवली.

मूर्ती बनवल्यानंतर गावातील लोक ती गोळा करण्यासाठी आले. नारळ फोडण्यासाठी अजून एक दगड लागेल असे त्यांना वाटले. तिथे ठेवलेला पहिला दगडही त्यांनी सोबत घेतला. मूर्ती घेऊन मंदिरात सजावट केली आणि तोच दगड समोर ठेवला.नकुल आणि सोहन हे दोन मित्र गावात राहत होते. नकुल खूप धार्मिक होता आणि त्याचा देवावर खूप विश्वास होता. तर सोहन खूप मेहनती होता. एकदा दोघांनी मिळून एक बिघा जमीन विकत घेतली. त्यामुळे त्याला भरपूर पिके घेऊन घर बांधायचे होते.

Short Marathi Story with Moral – सिंह आणि उंदीर कथा

Short Marathi Story with Moral – सिंह आणि उंदीर कथा
Short Marathi Story with Moral – सिंह आणि उंदीर कथा

सोहन शेतात खूप मेहनत करायचा, पण नकुल काही काम करत नसे, त्याऐवजी तो मंदिरात जाऊन देवाला चांगले पीक येण्यासाठी प्रार्थना करायचा. असाच वेळ निघून गेला. काही वेळाने शेतातील पीक पक्व होऊन तयार झाले.

जे दोघांनी बाजारात नेऊन विकले आणि चांगले पैसे मिळाले. घरी आल्यानंतर सोहनने नकुलला सांगितले की, मी शेतात मेहनत केली असल्याने या पैशातील मला जास्त वाटा मिळेल.

हे ऐकून नकुल म्हणाला नाही, मला तुमच्यापेक्षा पैशाचा जास्त वाटा मिळायला हवा, कारण मी देवाकडे प्रार्थना केली, तरच आम्हाला चांगले पीक मिळाले. देवाशिवाय काहीही शक्य नाही. दोघांनाही हे प्रकरण आपापसात मिटवता न आल्याने दोघेही पैसे वाटपासाठी गावच्या प्रमुखाकडे गेले.

READ MORE:- परीक्षा नसत्या तर निबंध मराठी | Pariksha Nasatya Tar Nibandh Marathi

 

लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf दोघांचे बोलणे ऐकून मुख्याध्यापकाने प्रत्येकाला एक एक तांदळाची पोती दिली ज्यात खडे मिसळले होते. प्रधान म्हणाला उद्या सकाळपर्यंत तुम्हा दोघांनी तांदूळ आणि खडे वेगळे करायचे आहेत, मग या पैशात कोणाला जास्त वाटा द्यायचा हे मी ठरवेन.राहुल पत्नी सीमा आणि आईसोबत राहत होता. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत राहुलची मावशी आणि काका त्यांचा मुलगा सोनूसोबत त्यांच्या घरी राहायला आले. घरी येताच काका राहुलला म्हणाले इथे खूप गरम आहे.

घरात एसी नाही का? राहुलची आई म्हणाली, भाऊ, काही दिवसांपूर्वीच राहुलच्या खोलीत एसी लावला आहे. हे ऐकून काकांनी आपल्या मुलाला सर्व सामान राहुलच्या खोलीत नेण्यास सांगितले. राहुल आणि त्याची पत्नी सीमा काही दिवसांचीच गोष्ट आहे असे समजून गप्प राहिले.

अशा रीतीने काकू आणि काकांना राहुलच्या घरी राहून एक महिना झाला. राहुलने आईला विचारले बुवाजी कधी जाणार होते. असेच सभागृहात झोपून आयुष्य किती दिवस घालवणार? राहुलची आई म्हणाली बेटा, नात्याची गोष्ट आहे. आम्ही काही बोलूही शकत नाही. राहुलची पत्नी सीमाने सांगितले की सर्व काही ठीक आहे पण त्यांचा लहान मुलगा सोनू दिवसभर घरात गोंधळ घालत असतो.

काल त्याने आमचा नवा सोफा फाडला. नवा सोफा फाडल्याचा राहुलला खूप राग आला. तू सोनूला हे करण्यापासून का रोखत नाहीस, असे त्याने पत्नीला सांगितले. सीमा म्हणाली काकू, काका आल्यापासून. काही खाण्याची मागणी करतात. त्यामुळे माझा आणि आईचा संपूर्ण दिवस स्वयंपाकघरात जातो.

marathi short stories- हत्ती आणि त्याच्या मित्रांची कहाणी

लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf
लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf

राहुल म्हणाला की मी आता जातो आणि काकांना विचारतो की शेवटी कधी जाणार. बोलत असताना राहुलने काकांना सांगितले की एक महिना झाला आहे. तुमच्या नोकरीच्या सुट्ट्या संपल्या असतील, नाही का?

काका म्हणाले राहुल, मी नोकरी कधी सोडली. आता मी व्यवसाय करतो आणि आता या शहरातही काही व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. सर्व प्रथम, मला हे शहर चांगले समजले पाहिजे, ज्यासाठी किमान 2-3 महिने लागतील.

हे ऐकून राहुलला समजले की काका आता सोडणार नाहीत. हा प्रकार त्याने पत्नी व आईला सांगितला. सीमा म्हणाली, जेव्हा सरळ बोटाने तूप निघत नाही तेव्हा बोट वाकवावे लागते.

त्यांच्याबाबतीतही असेच काहीसे करावे लागेल. तू आता हे काम माझ्यावर सोड. त्याच रात्री काकू आणि काका गच्चीवर होते. तेव्हा त्याचा मुलगा सोनू ओरडत त्याच्याजवळ गेला आणि म्हणाला की मी नुकतीच डायन पाहिली आहे. लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी

तेवढ्यात एक डायन तिथे आली आणि काकू आणि काकांना म्हणाली की तुमच्यापैकी कोणाला पहिले माझे जेवण बनवायचे आहे. चेटकिणीला पाहून तो खूप घाबरला आणि त्या घरातून पळून गेला. ते निघून गेल्यावर सीमाने तिचा विच मास्क काढला.

READ MORE:- लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी मराठी pdf

बुवा कुटुंबीय गेल्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सीमाच्या सासूबाई सीमाला म्हणाल्या की तू खूप छान डायन करतेस. असे बोलून सगळे हसायला लागले.

असे बोलून त्याने त्या आरोग्य करकोचाला पण त्याचे ज्ञान वाटू लागला त्याच्यानंतर तो करकूच्या हसून बोलला अरे वा तुझं रूप तुझं रूपच खूपच छान आहे मला माहित आहे हे

आणि मी बोलत पण नाहीये की तुझा रूप घाण आहे असे तसे मी माझे आहे तसेच चांगले आहे

यावर तो करकोचा बोलून शांत राहिल्यानंतर ना मोर बोलला अरेरे तो हे सगळे बोलून कोणाचे काय होते ते सुंदर तर रूप असावे लागते मंथ सगळ्यांचे चांगले असते

Marathi Goshti

lahan mulanchya goshti
lahan mulanchya goshti

त्याच्यानंतर करकोचा बोलला अरे अरे तुझे पंख खूपच छान आहेत आणि तुझं रूप पण खूप छान आहे पण मग माझ्याकडे असं काहीतरी पंखांनी तुला उडता आकाशावर उंच उडता येत नाही माझ्याकडे माझ्या रंग जरी वाईट असला ना चांगला माझ्या पद्धतीने तो एकदम चांगला आहे पण मग त्या रंगाने मला आकाशात उंच उडतो तरी येते तुला उडता पण येत नाही एवढंच एवढेच वाईट वाटते एवढे बोलून

मोरा कडे बघून उंच आकाशी उड्या मारू लागतो आणि झेप घेऊ लागतो आणि तिथून निघून जातो तेवढा त्या मोराला एवढ्या वाईट वाटते ना की तो त्याच्याकडे बघून रडू लागतो थोडावेळ शांत बसतो आणि स्वतःला बोलतो आणि माझ्याकडे मला ते समजलेच नाही माझ्या सुंदर तेवढा मी घमंड केला मला बाकी काय समजलेच नाही नंतर तो जंगलात जातो त्याच्यानंतर ना तर सगळ्यांची माफी मागतो मी जास्त बोलून गेलो असे तसे आणि त्याला चुकी करू लागते

तात्पर्य:- स्वतःच्या सुंदर तेवढा पण घमंड करू नये

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

AdBlocker Detected!

https://i.ibb.co/9w6ckGJ/Ad-Block-Detected-1.png

Dear visitor, it seems that you are using an adblocker please take a moment to disable your AdBlocker it helps us pay our publishers and continue to provide free content for everyone.

Please note that the Brave browser is not supported on our website. We kindly request you to open our website using a different browser to ensure the best browsing experience.

Thank you for your understanding and cooperation.

Once, You're Done?